logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2004 / 3

članci

3 OSTVARIVANJE TRAŽBINA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA, Mladen Pavlović

41 OSIGURANJE ISPLATE TRAŽBINA RADNICIMA U SLUČAJU STEČAJA, Mladen Pavlović

54 AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE, Marinko Đ. Učur

65 CARINSKA KONTROLA U CILJU SPREČAVANJA POVREDA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, Dragan Zlatović

88 KAZNENO DJELO PRIKRIVANJA VLASNIŠTVA VRIJEDNOSNIH PAPIRA, Zorislav Kaleb

105 OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA, Igor Tepšić

123 REPERKUSIJE ODNOSA IZMEĐU NAJMODAVCA I ZAŠTIĆENOG NAJMOPRIMCA, Nikola Dorbić

150 ZAKON O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI, Renata Cvrčić

iz prakse

161 OTPREMNINA I STEČAJNI POSTUPAK, Hrvoje Vukić

nove knjige

167 DRAGAN BOLANČA: PRAVNI STATUS MORSKIH LUKA KAO POMORSKOG DOBRA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Jasenko Marin

171 VJERODOSTOJNO TUMAČENJE ČL 3. ST 1. ZAKONA O ZATEZNIM KAMATAMA - INICIJATIVA ZA USTAVNOSUDSKU KONTROLU

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email