logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Iz udruga

UDRUGA PRAVNIKA U GOSPODARSTVU ZAGREBA
Zagreb, Križanićeva 16/IV

 oib 96959939552  mbs 3283216  tel/faks (01) 46 14 890

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Trg sv. Marka 3
10000   Z a g r e b           

Zagreb, 22. 11. 2013.
dvostruko

Predmet: prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti  zakona, i to:

odredbe stavka 2) članka 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, - ZFPPN, Narodne novine 108/12,81/13,112/13.

Sporna odredba sadržana je u Zakonu o izmjenama i dopunama ZFPPN - NN 81/13 od 29.6.2013.

Članak nosi naslov i glasi:

»Posljedice dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze

Članak 12.a

(1) Ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku bez ikakve daljnje opomene pored glavnice, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je vjerovnik ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze.

(2) Stopa zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze jednaka je referentnoj stopi uvećanoj za 8 postotnih poena.

(3) U poslovnim transakcijama između poduzetnika moguće je ugovoriti drukčiju stopu kamata za kašnjenje s plaćanjem, ali ne veću od stope zakonskih kamata za kašnjenje s plaćanjem iz stavka 2. ovoga članka, a koja je vrijedila na dan sklapanja ugovora. Ako su kamate ugovorene ali nije određena njihova stopa, obračunavaju se zakonske kamate za kašnjenje s plaćanjem.

(4) Prosječnu kamatnu stopu iz stavka 2. ovoga članka za referentno razdoblje određuje Hrvatska narodna banka prema utvrđenoj metodologiji i dužna ju je svakog 1. siječnja i 1. srpnja objaviti u »Narodnim novinama«.

(5) Referentno razdoblje iz stavka 4. ovoga članka obuhvaća šest mjeseci do predzadnjeg mjeseca polugodišta koje prethodi tekućem polugodištu, uključujući i taj mjesec.«.

Javnosti je poznato da je pred Ustavnim sudom već nekoliko prijedloga za ocjenu ustavnosti odredaba ZFPPN-a, ali, koliko nam je poznato, nije dovedena u pitanje odredba na koju ovdje ukazujemo.

Čitava odredba odnosi se na obvezu plaćanja u poslovnim transakcijama. Prvi dio odredbe odnosi se na obvezu plaćanja između poduzetnika. Smatramo ustavnopravno spornim (neustavnim) drugi dio odredbe koji se odnosi na obvezu plaćanja između poduzetnika i osoba javnog prava, ali samo onda kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze.

Odredba stavlja osobu javnog prava (OJP) u povoljniju poziciju prema poduzetniku, jer će u slučaju kašnjenja u plaćanju OJP plaćati zatezne kamate po nižoj stopi od one koju će u istoj situaciji poduzetnik plaćati OJP-u.

Smatramo, da su time povrijeđena ustavna načela: socijalne pravde - čl. 3. Ustava (sve prema proč. tekstu NN 88/10), jednakosti pred zakonom - čl. 14. st. 2., kao i jamstvo poduzetničke i tržišne slobode i jednakog pravnog položaja na tržištu (u poduzetničkim ugovorima i osobe javnog prava funkcioniraju kao poduzetnici) - čl. 49. st. 1. i 2.

Napominjemo da je na jednak način propisana neravnopravnost subjekata sadržana i u nekim drugim odredbama ZFPPN-a, pa i u prekršajnim odredbama.

Udruga stoga predlaže apstraktnu kontrolu ustavnosti osporene odredbe i njezino ukidanje.

Udruga PUG Zagreb
za predsjedništvo Udruge
mr.sc. Miljenko Giunio, predsjednik

 

Prijedlog Ustavnom sudu

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email